Dagelijks Woord

Meer over Onze Gemeente

Algemeen

De Hersteld Hervormde gemeente Urk-Elim kent momenteel 382 leden. Van hen hebben er 144 openbare geloofsbelijdenis afgelegd, 200 zijn Dooplid, er zijn 10 geboorteleden en 28 meelevende gastleden.

Onze gemeente vormt een onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Gods onfeilbaar woord heeft het hoogste gezag binnen deze kerk. De drie formulieren van enigheid (zijnde de Heidelbergse Catechismus HC, de Nederlandse Geloofsbelijdenis NGB en de Dordtse Leerregels DL worden gezien als gegrond op Gods Woord en als zodanig als gezaghebbend erkend. Maar we mogen ze nimmer gelijk stellen aan Gods Woord. Het is en blijft, hoe goed ook verwoord, mensenwerk.

Onze gemeente staat een voorwerpelijke / onderwerpelijke oftewel een Schriftuurlijke / bevindelijke prediking, catechese en pastoraat voor die praktisch en bewogen van aard zijn. 

In de eerste plaats dient de ambtelijke bediening in volstrekte overeenstemming met de Heilig Schrift te zijn.

In de tweede plaats behoren de twee wegen en de verschillen tussen zijn en schijn helder aangewezen te worden.

In de derde plaats moet ingegaan worden op de wegen en de gangen die de Heere in de zaligmakende bediening van zijn Geest met de Zijnen houdt.

In de vierde plaats dient het woord praktisch en concreet toegepast te worden op het leven van iedere dag en op alle gebieden van de maatschappij, waarbij oog is voor alle leeftijden.

In de laatste plaats moet de ambtelijke bediening geschieden op de wijze zoals Paules dat beschrijft in 2 Korinthe 5:20 "Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen."

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit